Úplata za vzdělávání

Výše úplaty za vzdělávání v ZUŠ Sezimovo Ústí pro školní rok 2024/2025

                                                                                        
HUDEBNÍ OBOR                                      ​

 

cena za měsíc

 

cena za pololetí

PHV (1 hodina kolektivní výuky týdně)                   

240,- Kč

  1 200,- Kč

Hra na nástroj/ zpěv  (1 žák v hodině) 

380,- Kč

  1 900,- Kč

Sborový zpěv                                                             

240,- Kč

  1 200,- Kč

Studium pro dospělé                                                 

2 000,- Kč

10 000,- Kč

 

VÝTVARNÝ OBOR                                       

 

cena za měsíc

 

cena za pololetí​​

Základní a přípravné studium   

330,- Kč

1 650,- Kč

Studium pro dospělé 

1 200,- Kč

6 000,- Kč

 

TANEČNÍ OBOR

 

cena za měsíc

 

cena za pololetí

Základní a přípravné studium 

330,- Kč

1 650,- Kč

 

LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR

 

cena za měsíc

 

cena za pololetí

Základní a přípravné studium

330,- Kč

1 650,- Kč

 

Výtah z vnitřní směrnice k vybírání úplaty za vzdělávání v ZUŠ Sezimovo Ústí, Nerudova 648.

Úplata za vzdělávání v ZUŠ se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání ze dne 9. 2. 2005.

Škola vybírá úplatu na provoz školy a náklady s tím spojené. Výuku žáků na ZUŠ hradí plně MŠMT – stát.

Výše úplaty a termín splatnosti

Výše úplaty se stanovuje na období školního roku. Úplata se hradí pololetně a je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období (15. září a 15. února).

Forma úhrady

Úplata se provádí bezhotovostní formou platby - zákonným zástupcům přijde na uvedený e-mail příkaz k úhradě se všemi potřebnými údaji.

Odklad termínu splatnosti

Ředitel může v odůvodněných případech na základě písemné žádosti se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem dohodnout jiný termín úhrady, event. platbu rozdělit do dvou termínů. (Vyhláška o základním uměleckém školství § 8, odst.4).

Závěrečná ustanovení

Neuhrazení úplaty za vzdělávání v řádném či náhradním termínu je důvodem k vyloučení žáka ze vzdělávání (Vyhláška o základním uměleckém školství § 7, odst. 2 písm. d).

Škola neposkytuje žádné slevy, snížení či osvobození od placení úplaty za vzdělávání.

Vrácení poměrné části úplaty za vzdělávání je možné jen v případě, ukončí-li žák vzdělávání podle § 7, odst. 2 písm. c) na základě písemné žádosti z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních nebo změnou bydliště.